English

深圳市虹美功率半导体有限公司

双N沟道中压大电流MOS(100V以下)

产品列表


型号(Part Number) 工艺
(Technology)
封装(Package) 沟道(Polarity) VDS(Max)
BVDSS(V)
ID(Max)
ID(A)
IDM VTH
(Typ)
VGS RDS(ON)
@-10VTyp
(mΩ)
RDS(ON)
@-4.5VTyp
(mΩ)
RDS(ON)
@-2.5VTyp
(mΩ)
直接替代型号(compatible)


Reset

HM10DN06Q 0.00V 0.00A 0.00A 0.00V 0.00V 0.00mΩ 0.00mΩ 0.00mΩ
HM30DN02D 沟槽工艺(Trench) DFN5X6-8L 双N沟道/左右结构 20.00V 30.00A 90.00A 0.80V 20.00V 4.00mΩ 5.00mΩ 0.00mΩ
HM4884Q 沟槽工艺
(Trench)
DFN3X3-8L 双N沟道/左右结构 30.00V 28.00A 50.00A 1.20V 20.00V 15.00mΩ 19.00mΩ 0.00mΩ AD30K35D3
HM40DN04K 沟槽工艺(Trench) TO-252-4L 双N沟道/左右结构 40.00V 40.00A 160.00A 1.60V 20.00V 16.00mΩ 25.00mΩ 0.00mΩ
HM20DN06KA 沟槽工艺(Trench) TO-252-4L 双N沟道/左右结构 60.00V 20.00A 60.00A 1.60V 20.00V 24.00mΩ 30.00mΩ 0.00mΩ
HM08DN10D 沟槽工艺(Trench) DFN5X6-8 双N沟道/左右结构 100.00V 8.00A 24.00A 1.50V 20.00V 80.00mΩ 85.00mΩ 0.00mΩ
HM35DN03D 沟槽工艺
(Trench)
DFN5X6-8 双N沟道/左右结构 30.00V 35.00A 105.00A 1.50V 20.00V 5.50mΩ 7.80mΩ 0.00mΩ
HM20DN04Q 沟槽工艺(Trench) DFN3X3-8L 双N沟道/左右结构 40.00V 20.00A 60.00A 1.50V 20.00V 17.00mΩ 22.00mΩ 0.00mΩ